İcra ve İflas Hukuku

  • Alacağın icra ve iflas yolu ile takibi
  • İhtiyati haciz kararı çıkartmak ve tatbik etmek
  • Borçlunun malvarlığının tespiti, hacze çıkılması, haczedilen malın paraya dönüştürülmesi
  • İstihkak ve diğer icra hukuk, icra ceza davaları
  • Menfi tespit davaları
  • İflas davası
  • İflas erteleme, konkordato taleplerinde bulunmak

 

 

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm